0

Business Plan (แผนธุรกิจ)

2018-11-16 14:16:45 ใน News » 0 86
 
แผนธุรกิจ (Business Plan)
แผนธุรกิจคืออะไรทำไมธุรกิจที่เริ่มต้นหรือต้องการขยายธุรกิจจึงต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจ??
ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากของธุรกิจขนาดเล็ก(SMEs) เนื่องจากมีผู้ที่มีแนวคิดริเริ่มและเห็นช่องทางที่จะประกอบธุรกิจมีมากขึ้น ประโยชน์ของการจัดทำแผนธุรกิจคือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเรียบเรียงแผนผังความคิด (Ideas) ที่เป็นนามธรรมให้สามารถออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินงานได้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถตอบคำถามที่มีในใจของผู้ประกอบการถึงความเป็นไปได้หากดำเนินการตามแนวคิดที่วางไว้แล้วนั้นจะสามารถบรรลุถึงจุดคุ้มทนเมื่อไหร่เงินทุนสำรองที่ต้องเตรียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ขอผลกำไรที่ต้องการ ธุรกิจจะมีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไรเมื่อไหร่ที่ควรขยายธุรกิจ

การจัดทำแผนธุรกิจที่ดีนั้นต้องเกิดจากการวางรายละเอียดความคิดของผู้ประกอบการที่ต้องอาศัยการศึกษาถึงข้อมูลธุรกิจในเชิงลึก และไอเดียที่สร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภค รวมถึง แผนการทำธุรกิจและแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน และเป็นไปได้ใน สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะวางรูปแบบของแผนธุรกิจที่สามารถสะท้อนแนวความคิดของเจ้าของธุรกิจให้ออกมาเป็นรูปธรรมและวางกรอบการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถให้คำปรึกษาในการที่จะช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย แผนธุรกิจที่ดียังต้องสามารถแสดงให้เห็นโอกาสในการลงทุนในอนาคต รวมถึงสามารถชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนรองรับหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น และกำหนดทิศทางของธุรกิจได้ชัดเจนทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ หากแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตและมั่นคงได้ หากขาดการมีแผนธุรกิจชัดเจนและมีแบบแผนดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน นอกจากที่แผนธุรกิจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งเงินทุนเช่นสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนที่เป็นเอกชน การนำเสนอแผนธุรกิจที่น่าสนใจและแสดงถึงผลประกอบการที่ชัดเจนจะช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนสนใจและสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงมากขึ้น
   เครื่องมือที่นิยมใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเขียนแผนธุรกิจคือ Business Model Canvas คิดค้นโดย Alexander Osterwalder ซึ่งเป็นการมองธุรกิจผ่านมุมมอง 9 ด้านตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เนื่องจากเป็นการวางภาพรวมของธุรกิจไว้ใน กระดาษแผ่นเดียวที่สามารถชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ แผนทางการตลาด ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของธุรกิจได้
โดย Business Model Canvas ประกอบด้วยมุมมองใน 9 อย่างดังต่อไปนี้
  • Value Propositions คุณค่าหลักของธุรกิจที่สะท้อนในสินค้าหรือบริการในการทำการตลาด
  • Customer Segment ประเภทของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักของกิจการ
  • Customer Relationships การเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า                                                                       
  • Channels ช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย
  • Key Activities กิจกรรมหลักของที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ
  • Key Partners บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการในด้านต่างๆ
  • Key Resource ทรัพยากรที่จำเป็นของกิจการทั้งด้านบุคคลากรและเครื่องมืออื่นๆ
  • Cost Structure ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจ ต้นทุนคงที่และต้นทุนที่ผันแปรจากการขาย
  • Revenue Streams ส่วนประกอบรายได้ของกิจการ
โดยสรุปการมีแผนธุรกิจที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมือใหม่และเก่าให้สามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนได้โดยแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องประกอบเครื่องมือและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสและสามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้